Subvenció per a l’adquisició de Chromebooks i llicències digitals, llibres de text i material escolar per a fons dels centres.

Es tracta de subvencions que atorga la Regidoria d’Educació per tal que els centres educatius mantinguts amb fons públics d’educació infantil, primària, secundària obligatòriapostobligatòria i ensenyaments d'adults adquireixin llibres de text i de consulta (no inclou agendes escolars ni material complementari),  Chromebooks, llicències digitals, i material escolar . En el cas dels centres d’educació postobligatòria, també s’hi inclouen altres materials o equips individuals.

L’objectiu d’aquest ajut és afavorir la creació d’un fons de llibres, materials de centre i projectes de reutilització i intercanvi, així com atendre les necessitats de les famílies que es trobin amb greus dificultats socioeconòmiques. 

Persones destinatàries

Podran ser beneficiaris d’aquesta subvenció tots els centres educatius mantinguts amb fons públics d’educació infantil, primària, secundària obligatòria d’ensenyaments postobligatoris de cicles formatius de grau mitjà, batxillerat, IFE o PFI del Prat de Llobregat i ensenyaments d'adults que estiguin al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i que hagin justificat degudament les subvencions atorgades per l’Ajuntament en cursos anteriors.