Prevenció i disminució de l'absentisme escolar

Temes: Educació
Nivell educatiu: Professorat
Eix temàtic: Acció tutorial

Pla d’àmbit local que s’articula entre els diferents agents de la xarxa de treball, conformada per les dues administracions: Ajuntament del Prat i Generalitat de Catalunya, per tal de prevenir i reduir l’absentisme escolar.

Aquest Pla compta amb uns mecanismes de recollida i centralització de dades d’absentisme en l'àmbit municipal; així mateix pretén oferir les eines i la informació necessària perquè tots els agents implicats en aquest fenòmen parteixin de les mateixes definicions i criteris, i es puguin elaborar estratègies i processos des d'una vessant de treball compartit. Alhora, es proposen i concreten pautes d’actuació i canals per a la recollida sistemàtica de dades, la metodologia i els passos a seguir al llarg de tot el procés 

Cal esmentar que existeixen tot un seguit de projectes i programes d'acompanyament a l'èxit socioeducatiu dins el Pla Educatiu d'Entorn del Prat, que treballen en aquesta vessant més preventiva de reducció de l'absentisme i adhesió als processos educatius, complementant les estratègies pròpies del Pla local per a la prevenció de l'absentisme.

Es preveu la mediació com a eina preventiva i reparadora per treballar l'absentisme des d'una altra vessant més educativa. La Comissió del Pla local avaluarà i proposarà la intervenció a través d'aquest procés sempre que es compleixin els criteris que garanteixin al màxim possible l'adhesió escolar de l'infant/jove al centre educatiu.

El Pla preveu tres instàncies de participació i tractament dels casos: la Comissió Social de cada centre, la Comissió Tècnica i de Seguiment, i la Comissió del Pla local per a la prevenció de l'absentisme.

Competències

  • Social i ciutadana

Objectius

Garantir el dret a l’educació a tots els infants i joves en edat d’escolarització obligatòria, mitjançant les estratègies i els recursos necessaris per prevenir i reduir les situacions d’absentisme escolar i aconseguir processos d'èxit escolar i educatiu des d'una vessant d'equitat social.

Materials de suport:

Tots els centres disposen del document Pla local per a la prevenció de l’absentisme escolar  en què s’indiquen les pautes i passos a seguir per al tractament dels casos.

En el curs una revisió d'aquest Pla per elaborar un conjunt d'estràtegies compartides partint de la vessant comunitària i el treball conjunt entre els diferents agents de la xarxa.