Prevenció i disminució de l'absentisme escolar

Temes: Educació
Nivell educatiu: Professorat
Eix temàtic: Acció tutorial

Pla d’àmbit local que s’articula entre els centres educatius, el Departament d’Ensenyament (Inspecció Educativa i Equip d’Assessorament Psicopedagògic), l’Ajuntament (departaments de Serveis Socials, Educació i  Policia Local) i el cos de Mossos d’Esquadra, per tal de prevenir i reduir l’absentisme escolar.

Aquest Pla compta amb uns mecanismes de recollida i centralització de dades d’absentisme a l’àmbit de la ciutat. Així mateix, pretén oferir les eines i la informació perquè tots els agents implicats en aquesta problemàtica parteixin de les mateixes definicions i criteris, i puguin entendre el concepte d’absentisme de la mateixa manera.

Alhora, es proposen i concreten pautes d’actuació, canals per a la recollida sistemàtica de dades, la metodologia i els passos a seguir al llarg de tot el procés.

El Pla preveu tres instàncies de participació i tractament dels casos: la Comissió de cada centre, la Comissió Tècnica i de Seguiment i la Comissió Local.

Competències

  • Social i ciutadana

Objectius

Garantir el dret a l’educació a tots els infants i joves en edat d’escolarització obligatòria, mitjançant les estratègies i els recursos necessaris per prevenir i reduir les situacions d’absentisme escolar.

Materials de suport:

Tots els centres disposen del document Pla local per a la prevenció de l’absentisme escolar on s’indiquen les pautes i passos a seguir per al tractament dels casos.