Pla Educatiu d'Entorn del Prat (PEEP)

Els objectius del PEEP són aconseguir l’èxit educatiu de tot l’alumnat en totes les dimensions: personal, social, acadèmica i laboral, i reduir desigualtats entre col·lectius; promoure la cohesió social i la convivència amb l’enfortiment dels vincles entre famílies, escola i entorn;dinamitzar les xarxes de col·laboració educatives, i enfortir l’educació més enllà de l’escola.   

L'estructura organitzativa a la qual cal retre comptes és la següent: d'una banda, la Comissió Institucional del Pla Educatiu d'Entorn, que es reuneix dos cops l'any i és l'òrgan que exerceix la representativitat de tots els agents i entitats educatives del territori; d'una altra banda, la Comissió Operativa, que es reuneix un cop per trimestre i que representa el nucli dinamitzador constituït per representants de les administracions i per agents del territori en relació amb la temàtica concreta; i per acabar, els Grups de Treball, que reflexionen, detecten, valoren i elaboren propostes concretes dels diferents eixos.

 


  L'estructura organitzativa a la qual cal retre comptes és, per una banda, a la Comissió Institucional del Pla Educatiu d'Entorn que es reuneix dos cops l'any i és l'òrgan que exerceix la representativitat de tots els agents i entitats educatives del territori; per una altra banda està c

Objectius

 

- Contribuir a millorar les condicions d’escolarització i l’èxit escolar i educatiu.

- Potenciar l’educació en valors i el compromís cívic dels alumnes en un marc de convivència.

- Potenciar la implicació de les famílies en l’educació dels fills i la seva participació en la vida escolar.

- Promoure l’educació intercultural i l’ús social de la llengua catalana com a elements de cohesió social.

- Potenciar estils de vida saludable i fomentar la pràctica regular de l’activitat físicoesportiva.

- Potenciar el treball i l'aprenentatge en xarxa.