EN PARLEM? Pràctiques restauratives per millorar la convivència a l’aula, al centre i a l'entorn

Els centres educatius com a espais per a promoure el diàleg, l’escolta assertiva, la comunicació no violenta, la gestió positiva de les situacions quotidianes…, on l’alumnat esdevé protagonista i responsable dels processos.

Competències

 • D'aprendre a aprendre
 • D'autonomia i iniciativa personal
 • En el coneixement i la interacció amb el món físic
 • Social i ciutadana

Objectius

 • Millorar la convivència al centre entre els diferents agents de la comunitat educativa.
 • Dotar a tota la comunitat eduactiva d'eines de gestió positiva de conflictes que puguin aplicar en el seu dia a dia.
 • Crear un clima que faciliti la comunicació i l'expressió de les idees pròpies des del respecte a un mateix i cap a les altres persones.
 • Facilitar la implementació dels plans de convivència en els centres educatius.
 • Implementar les pràctiques restauratives al centre.
 • Fomentar la cohesió del grup, l’empatia i el reconeixement de l’altre, com a eines per a la prevenció de conflictes, valorant la diferència com un element positiu i enriquidor.
 • Identificar els  principals motius de conflicte a l’aula (malentesos, rumors, prejudicis, etc.) i posar en comú les diferents maneres d’afrontar-los, presentant el conflicte com una oportunitat de creixement.
 • Evidenciar la importància de la comunicació de cara a tenir una bona convivència a l’aula i potenciar les habilitats comunicatives pròpies en la prevenció i gestió de conflictes.
 • Practicar habilitats i tècniques per a la  resolució de conflictes, a partir de dinàmiques i casos pràctics d’interès per als participants en el curs.
 • Assessorar/acompanyar el professorat en la gestió de conflictes concrets que es produeixen entre alumnes del centre i/o del seu entorn.
 • Assessorar  i/o formar el professorat en metodologies i enfocaments de prevenció  i gestió de conflictes que contribueixin a la millora de la convivència en el centre.  Les necessitats de  formació del professotat es valoraran conjuntament amb el centre municipal de mediació.
 • Assessorar  i/o formar  les famílies en metodologies i enfocaments de prevenció  i gestió de conflictes que contribueixin a millorar la convivència a casa. Les necessitats de formació de les famílies es valoraran conjuntament amb el centre municipal de mediació.
 • Donar a conèixer el Servei de Mediació  com un recurs per als participants i el seu entorn.

Els resultats obtinguts per l’ER (enfocament restauratiu) aplicats en centres docents d’altres països avalen aquesta idea. Segons diferents avaluacions, l’ER disminueix la ràtio d’expulsions, crea un clima més calmat i tranquil, afavoreix la gestió positiva de relacions i conflictes quotidians i de conflictes més greus, com la resolució de casos de bullying (Barnet, 2008; Buckley i Maxwell, 2007; Lloyd, Mulhern i Gardner, 2008; Sherman i Strang, 2007, entre d’altres).

Activitats

 • Cercles de diàleg amb l'alumnat per formar-los amb pràctiques restauratives i de gestió positiva de conflictes.
 • Sessions informatives i d’assessorament amb equip docent i/o equip directiu segons el cas.
 • Sessions informatives i d’assessorament amb les famílies, segons el cas.
 • Formacions a professorat en la gestió positiva de conflictes, pràctiques restauratives en funció de les necessitats.
 • Mediació escolar en aquells casos que requereixen la mirada d’un professional extern.
 • Assessorament en el desenvolupament del Pla de Convivència de Centre.

Persones destinatàries

Educació primària, 1r Primària, 2n Primària, 3r Primària, 4t Primària, 5è Primària, 6è Primària, Educació secundària, 1r ESO, 2n ESO, 3r ESO, 4t ESO, Mares i Pares, Professorat

Alumnat de primària i secundària, Professorat, Equip Directiu, PAS, Famílies.