Circulem amb bicicleta

Activitats que pretenen que els joves identifiquin la bicicleta com a vehicle, que interioritzin les normes de circulació i el comportament que han de tenir respecte als altres com a conductors i conductores d’un vehicle i que es responsabilitzin de la seva seguretat i de la de la resta d’usuaris de la via pública. 

Competències

  • D'autonomia i iniciativa personal
  • En el coneixement i la interacció amb el món físic
  • Social i ciutadana

Objectius

  • Desenvolupar el sentit de responsabilitat pel que fa a la conducció de la bicicleta, conèixer les conductes segures per circular com a vianant i com a conductor o conductora
  • Difondre les normatives respecte a la circulació amb bicicleta
  • Ser conscients que el respecte de les normes de circulació és bàsic en la seguretat viària
  • Fomentar la convivència entre vianants, bicicletes i resta de vehicles

Activitats

  • 1a sessió: Conversa guiada per  reconèixer la bicicleta com a vehicle i identificar els elements obligatoris i les conductes de risc com a conductors. Audiovisual amb sèrie d’animació sobre la mobilitat amb bicicleta. Conversa dels participants sobre conductes de risc i sobre normatives
  • 2a sessió: “Anem al circuit”. Activitat amb pràctica de circulació amb bicicleta al Parc Infantil de Trànsit del parc Nou. Jugarem també al BICIJOC

Persones destinatàries

5è Primària

Alumnat de 5è d’educació primària