Circulem amb bicicleta

Activitats que pretenen que els joves identifiquin la bicicleta com a vehicle, que interioritzin les normes de circulació i el comportament que han de tenir respecte als altres com a conductors i conductores d’un vehicle i que es responsabilitzin de la seva seguretat i de la de la resta d’usuaris de la via pública. 

Competències

  • D'autonomia i iniciativa personal
  • En el coneixement i la interacció amb el món físic
  • Social i ciutadana

Objectius

  • Desenvolupar el sentit de responsabilitat pel que fa a la conducció de la bicicleta, conèixer les conductes segures per circular com a vianant i com a conductor o conductora
  • Difondre les normatives respecte a la circulació amb bicicleta
  • Ser conscients que el respecte de les normes de circulació és bàsic en la seguretat viària
  • Fomentar la convivència entre vianants, bicicletes i resta de vehicles

Activitats

  • 1a sessió: Conversa guiada per  reconèixer la bicicleta com a vehicle i identificar els elements obligatoris i les conductes de risc com a conductors. Audiovisual amb sèrie d’animació sobre la mobilitat amb bicicleta. Conversa dels participants sobre conductes de risc i sobre normatives
  • 2a sessió: “Anem al circuit”. Activitat amb pràctica de circulació amb bicicleta al Parc Infantil de Trànsit del parc Nou. Jugarem també al BICIJOC

Persones destinatàries

Alumnat de 5è d’educació primària