Petició d'espais al Cèntric Espai Cultural

Què és el servei?

El Cèntric Espai Cultural és un espai públic  i permet cedir la Sala d'actes a entitats, organitzadors i persones usuàries en general.     

Què ofereix?

Ofereix la cessió d’espais de l'equipament tenint sempre present els drets, deures i abonaments de preus públics vigents. Per aquest motiu, les persones usuàries han de respectar les condicions i normatives específiques del centre.

A qui s’adreça?

Entitats, organitzadors i ciutadania en general.

Com s’hi pot accedir?

Envieu la vostra petició al correu electrònic  centric@elprat.cat, o entregueu-la a la recepció de l’equipament.  

Les sol·licituds s'hauran de fer amb una antelació de 7 dies es valoraran per part de l'equipament i es donarà resposta en un termini de 5 dies a partir de la data de la seva recepció.

Altres

  1. Les sol·licituds s'hauran de fer amb una antelació de 7 dies i en el cas de l’auditori d’1 mes. Les peticions seran confirmades en un termini de 5 dies a partir de la data de recepció.
  2. Cal signar personalment el full amb la petició d'espai.
  3. Cal designar un responsable de l'acte a efectes de producció i regidoria.
  4. En cas que la petició no es pugui atendre en l'equipament per motius de programació o de tipologia d'ús, es procurarà derivar-la a un altre equipament.
  5. El consum de begudes i menjar es limita als espais habilitats a aquest efecte.
  6. Es respectarà en tot moment el caràcter públic dels béns cedits i s’atendran sempre les indicacions dels professionals del Centre.
  7. El promotor d’una activitat és el responsable del bon estat de l’espai i/o dels equips cedits. En cas de detectar alguna situació anòmala, el promotor haurà de comunicar-ho immediatament al personal del Centre. En cas contrari, el centre considerarà responsable de les anomalies l’últim grup d’usuaris.
  8. El promotor es fa responsable de respectar l'aforament de l'espai, prevenir i solucionar els problemes que se'n derivin, sota la supervisió dels responsables de sala.
  9. El promotor es fa responsable de totes les despeses relatives a l'activitat organitzada, inclosos impostos, assegurances, etc.
  10. La direcció del centre podrà variar les condicions d’ús atenent les necessitats específiques de l'equipament.