Petició d'espais al Cèntric Espai Cultural

Què és el servei?

El Cèntric Espai Cultural és un espai públic  i permet cedir la Sala d'actes a entitats, organitzadors i persones usuàries en general.     

Què ofereix?

Ofereix la cessió d’espais de l'equipament tenint sempre present els drets, deures i abonaments de preus públics vigents. Per aquest motiu, les persones usuàries han de respectar les condicions i normatives específiques del centre.

A qui s’adreça?

Entitats, organitzadors i ciutadania en general.

Com s’hi pot accedir?

Ompliu i envieu el document de sol·licitud que trobareu al final de la pàgina a centric@elprat.cat, o entregueu-la a la recepció de l’equipament o a l'OIAC.  

Les sol·licituds s'hauran de fer amb una antelació de 7 dies es valoraran per part de l'equipament i es donarà resposta en un termini de 5 dies a partir de la data de la seva recepció.

Altres

  1. Les sol·licituds s'hauran de fer amb una antelació de 7 dies i en el cas de l’auditori d’1 mes. Les peticions seran confirmades en un termini de 5 dies a partir de la data de recepció.
  2. Cal signar personalment el full de petició d'espais.
  3. Cal designar un responsable de l'acte a efectes de producció i regidoria.
  4. En cas que la petició no es pugui atendre en l'equipament per motius de programació o de tipologia d'ús, es procurarà derivar-la a un altre equipament.
  5. El consum de begudes i menjar es limita als espais habilitats a aquest efecte.
  6. Es respectarà en tot moment el caràcter públic dels béns cedits i s’atendran sempre les indicacions dels professionals del Centre.
  7. El promotor d’una activitat és el responsable del bon estat de l’espai i/o dels equips cedits. En cas de detectar alguna situació anòmala, el promotor haurà de comunicar-ho immediatament al personal del Centre. En cas contrari, el centre considerarà responsable de les anomalies l’últim grup d’usuaris.
  8. El promotor es fa responsable de respectar l'aforament de l'espai, prevenir i solucionar els problemes que se'n derivin, sota la supervisió dels responsables de sala.
  9. El promotor es fa responsable de totes les despeses relatives a l'activitat organitzada, inclosos impostos, assegurances, etc.
  10. La direcció del centre podrà variar les condicions d’ús atenent les necessitats específiques de l'equipament.

En el document adjunt hi trobareu la descripció de cadascun dels espais i la sol·licitud que haureu d'omplir i entregar: