NOTA: Finalitzat el període d’ajudes a la contractació dels participants del programa 30Plus 2016. Pendent l’aprovació del nou programa 30Plus 2017-2018 que iniciarà a finals de desembre 2017.

 

PRESENTACIÓ

És un programa que té com a objectiu la inserció laboral de persones en situació d’atur de 30 anys i més, preferentment d’entre 30 i 45 anys i baix nivell formatiu, proporcionant-los, entre d’altres, recursos, la formació i competències necessàries per ocupar un determinat lloc de treball.

 

BENEFICIS PER A LES EMPRESES

Les empreses que contractin participants del programa i compleixin els requisits establerts podran beneficiar-se d'una subvenció econòmica equivalent al salari mínim interprofessional (SMI mensual 2016: 655,20€) pels mesos de durada del contracte (mínim 6 mesos) fins a un màxim de 9 mesos (Quantia màxima: 5.896,8 €) Aquestes quanties correspondran a una jornada completa i, en el cas de contractes a temps parcial, es subvencionarà la part proporcional a la jornada. 

 

ALTRES BENEFICIS:

  • Formació subvencionada dels participants a càrrec del programa (entre 60h i 150h) especialitzada i adaptada a les necessitats del lloc de treball
  • Disseny de la formació adaptada a les necessitats del lloc de treball de l’empresa
  • Intermediació i pre-selecció de candidatures en funció del lloc de treball. La selecció final serà a càrrec de l’empresa
  • Assistència tècnica, seguiment de la formació i la contractació durant tota l’execució del programa
  • Assessorament en la preparació i sol·licitud de la subvenció
  • La subvenció és compatible amb els incentius que puguin venir donats pel contracte subscrit

 

REQUISITS PER A LES EMPRESES

Compliment de la LISMI, de les obligacions tributàries i de la Llei de política lingüística, així com de les obligacions i requisits que estableix la normativa que regula el contracte utilitzat. Complir amb la Llei 31/1995 de Prevenció de riscos laborals i amb l’obligació de respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats i amb l’obligació de prevenir i detectar possibles casos d’assetjament sexual. No haver acomiadat treballadors/es en els darrers tres mesos per acomiadament improcedent o nul.

L’empresa participant haurà de designar un/a tutor/a d’empresa que tuteli el desenvolupament del procés de treball. Per part del Centre de Promoció Econòmica es posarà a disposició una tècnica de referència.

Presentar la sol·licitud de les subvencions i la documentació requerida en el termini establert i segons model normalitzat.

L’empresa i el Centre de Promoció Econòmica signaran un conveni de col·laboració per a la implementació del Programa 30 Plus.

(Veure tots els requisits a la Base 4 de la Ordre)

Per més informació contactar amb Marta Capdevila capdevilar@elprat.cat o al 93.478.68.78.

On

Centre de Promoció Econòmica

Carrer de les Moreres 0048

Segells de qualitat


Certificació ISO 9001

Col·laboren: